EventAthlete (weight)Year of BirthRecordContest DateLocation
56 kg
Snatch Patel, Shiv
(54.34)
2000 64.00 kg 08/07/2016 Stamford, CT
Clean & Jerk Patel, Shiv
(54.34)
2000 81.00 kg 08/07/2016 Stamford, CT
Total Patel, Shiv
(54.34)
2000 145.00 kg 08/07/2016 Stamford, CT
62 kg
Snatch Patel , Shiv
(58.77)
2000 80.00 kg 11/19/17 Hartford, CT.
Clean & Jerk Patel , Shiv
(58.77)
2000 108.00 kg 11/19/17 Hartford, CT.
Total Patel , Shiv
(58.77)
2000 188.00 kg 11/19/17 Hartford, CT.
69 kg
Snatch Miller, Jack
(67.20)
2000 84.00 kg 05/22/2016 Bethel, CT
Clean & Jerk Miller, Jack
(67.10)
2000 111.00 kg 05/22/2016 Bethel, CT
Total Miller, Jack
(67.10)
2000 195.00 kg 05/22/2016 Bethel, CT
77 kg
Snatch Prete, Jack
(72.02)
1999 52.00 kg 05/03/2015 Danbury, CT
Clean & Jerk Prete, Jack
(72.02)
1999 61.00 kg 05/03/2015 Danbury, CT
Total Prete, Jack
(72.02)
1999 113.00 kg 05/03/2015 Danbury, CT
85 kg
Snatch Garner, Michael
(83.84)
2000 105.00 kg 08/06/17 Stamford, CT.
Clean & Jerk Garner, Michael
(83.84)
2000 135.00 kg 08/06/17 Stamford, CT.
Total Garner, Michael
(83.84)
2000 240.00 kg 08/06/17 Stamford, CT.
94 kg
No current records exist for this class
105 kg
No current records exist for this class
105+ kg
No current records exist for this class